За проекта

 

Основната цел на проекта е да повиши капацитета и конкуретноспособността на МСП от трансграничния регион за разработването и въвеждането на нетехнологични иновации и осъществяването на връзки и партньорства за обмяна на опит, идеи и добри практики.

Осъществяването на проекта ще улесни достъпа до нови и иновативни практики и процеси, като по този спомогне за повишаване на перспективите и потенциала за растеж на бизнеса.

С цел да се насърчи и повиши иновативния потенциал на МСП, в рамките на проекта се предвижда организирането на серия от обучителни семинари (обединени в рамките на кампания за повишаване на капацитета и уменията на МСП) насочени към разработването и прилагането на нетехнологични иновации в бизнеса.

Разработването на редица иновативни инструменти и приложения (Академия за електронно обучение; уеб-базирана платформа за виртуални изложения и панаири) ще повишат експертния потенциал на МСП за въвеждането на нетехнологични иновации в подкрепа на бизнеса.

Провеждането на редица събития и създаването на партньорска мрежа между МСП от двете страни на границата ще улесни обмяната на опит, идеи и успешни истории в сферата на иновациите.